Truy xuất nguồn gốc hàng nông sản

Việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống cần được thực hiện thống nhất toàn quốc và kết nối liên thông với cổng thông tin truy xuất quốc gia